„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej.

Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury,
w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: Wykonanie systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych
z przyłączami. Przebudowa sieci wodociągowej. Wyeliminowanie przerw w dostawie i procesie uzdatniania
wody przez zakup agregatu i sprężarki dla stacji uzdatniania wody w Kosowie.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Kosowo.
Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kosowo.
Zakup urządzeń technicznych dla budynku stacji uzdatniania wody w miejscowości Kosowo.


Celem projektu jest podniesienie poziomu wyposażenia Gminy w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej
oraz ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami komunalnymi powstającymi na terenie Gminy,
poprzez uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Gostyń. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu środowiska
naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowania gospodarki wodno-ściekowej gminy Gostyń do wymagań Polski i Unii
Europejskiej, a tym samym przyczyni się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej, tj. ochrony, zachowania
i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych. Celem realizacji inwestycji jest także ograniczenie awaryjności sieci wodociągowej. Wyposażenie stacji uzdatniania wody wpłynie pozytywnie na wyeliminowanie przerw w dostawie wody podczas nieplanowanych i awaryjnych wyłączeń
podstawowego zasilania elektroenergetycznego.
Unia Europejska