Po kliknięciu w ten obiekt można wysłać e-mail
Polityka jakości

Laboratorium Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Sp. z o.o. działając zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN - EN ISO/IEC 17025:2018-02 stawia sobie następujące cele strategiczne:
     - ciągłe doskonalenie systemu zarządzania;
     - utrzymanie najwyższego poziomu jakości świadczonych usług badawczych określonych na bazie uwarunkowa
ń prawnych,
       organizacyjnych, rynkowych i wymaga
ń ustalonych z Klientem;
     - utrzymanie i ciągłe doskonalenie osiągniętych kompetencji technicznych personelu Laboratorium;
     - rozwój nowych możliwości organizacyjnych i technicznych w wykonywaniu bada
ń.
Kierownictwo i personel Laboratorium dołoży wszelkich stara
ń, by:
     - świadczyć usługi badawcze zawsze na ustalonym, ustabilizowanym poziomie jakości;
     - zawsze przestrzegać warunków umowy;
     - bezwzględnie przestrzegać zasady zachowania praw własności Klientów i poufności bada
ń;
     - terminowo realizować zawarte umowy.
Osiągnięcie tych celów jest możliwe dzięki przestrzeganiu następujących zasad:
     - wysoki poziom jakości pracy, usług badawczych i pomiarowych jest najważniejszym celem wszystkich pracowników
       Laboratorium;
     - cały personel jest świadomy swojej roli w kształtowaniu jakości i swojej odpowiedzialności w tym zakresie;
     - doskonalenie organizacji zarządzania, metod badawczych, wyposażenia badawczego i pomiarowego odbywa się w sposób
       ciągły;
     - wykonane usługi badawcze są zawsze zgodne ze specyfikacją uzgodnioną ze Zleceniodawcą;
     - wdrożony i utrzymany system jakości spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02;
     - wszyscy pracownicy są systematycznie szkoleni w zakresie wymaga
ń i uwarunkowań, wynikających ze stosowania
       w Laboratorium Systemu Zarządzania.

Za wdrożenie Polityki Jakości, utrzymanie i doskonalenie systemu odpowiada Specjalista ds. Jakości.
Działania podejmowane w Laboratorium służą do utrzymania i zaspokojenia potrzeb Klientów, organów stanowiących i organizacji udzielającej uznania.
Laboratorium, wraz ze swym personelem, nie podlega żadnym handlowym, finansowym lub innym naciskom mogącym wpłynąć na wydawany przez nie osąd techniczny. Jakikolwiek wpływ na przebieg i wyniki bada
ń wywierany przez osoby lub organizacje spoza Laboratorium jest wykluczony. Wynagrodzenie personelu wykonującego prace badawcze nie jest uzależnione ani od liczby wykonywanych badań, ani od ich wyników.

                                                                                                                                                            Prezes Zarządu